เจาะประเด็นข่าว 7HD

พบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ใช้ไปกับการเยียวยาถึง 80 %

ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 980,828 ล้านบาท เบิกจ่ายกว่า 716,961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.1 แต่เมื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามแผนงาน พบว่า กลุ่มโครงการที่ 1 ด้านสาธารณสุข ที่ ครม.อนุมัติวงเงิน 44,478 ล้านบาท จากวงเงิน 45,000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแค่ 11,623 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.13 เท่านั้น เช่นเดียวกับกลุ่มโครงการที่ 3 ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ครม.อนุมัติวงเงิน 246,212 ล้านบาท เบิกจ่ายแค่ 71,144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.90 แต่สาเหตุที่วงเงินรวมมีการเบิกจ่ายมากถึงร้อยละ 73.1 เป็นเพราะมีการโยกจากเงินฟื้นฟูมาใช้กับการเยียวยา ทำให้ยอดรวมเงินเยียวยา คิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท

มีคำแนะนำให้ถอดบทเรียนจากการใช้เงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกู้ก้อนใหม่ 500,000 ล้านบาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุ่มเงินไปกับการจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอแทน