เจาะประเด็นข่าว 7HD

นายกสภาการแพทย์แผนไทยขอแก้ไขข้อกำหนดใช้ยาฟ้าทะลายโจร

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สภาการแพทย์แผนไทยส่งหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร และเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก้ไขใน 2 ประเด็น คือ เรื่องขนาดยาที่ระบุให้ใช้ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยมองว่า ยาผงฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุในบัญชียาหลักและยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้ว โดยระบุขนาด 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อรักษาอาการไข้ เจ็บคอ และท้องเสีย ก่อนจะถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งระบุปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่าโดยอ้างอิงการทดลอง จึงขอเสนอแก้ไขข้อความระบุเป็น “ไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน” และการใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น

ส่วนอีกประเด็นที่มีการระบุให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถือเป็นการกีดกันแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรมานานกว่า 20-30 ปีแล้ว จึงขอให้ยกเลิกในส่วนนี้ด้วย