ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

วันนี้ ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชิรญาณโสภณ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวิสุทธิมุนี เป็นพระเทพวชิรญาณโสภณ โกศลศาสนกิจบริหาร ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพวชิรญาณโสภณ มีนามเดิมว่า นายเยื้อน หฤทัยถาวร เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2495 ที่บ้านระไซร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายมอญ กับนางหิต หฤทัยถาวร อุปสมบทเมื่อปี 2515 ณ วัดบูรพาราม โดยได้ศึกษาพระธรรมวินัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชราจารย์ ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปัญญาวิสารัท เป็น พระเทพมงคลวัชราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล โสภณประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม มีนามเดิมว่า เหลือง ทรงแก้ว เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2470 ที่บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรนายเที่ยง ทรงแก้ว กับนางเบียน ทองเชิด โดยบรรพชาอุปสมบท ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด