ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง

โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งจัดตั้งขึ้นล่าสุด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สู่การดำรงชีวิตที่สมดุล ส่งประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล จากการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และกาแฟ ช่วงเวลา 8 เดือน เกษตรกรมีรายได้ 1.38 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการเตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง" โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร มาจัดทำเป็น Data Platform เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตพืชที่จะเกิดขึ้น โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด