ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่น

เวลา 09.36 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคารสิริธัมมาทร ซึ่งหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้าง รวมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนอำเภอน้ำพอง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนในการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยใน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งรองรับการขยายบริการของคลินิกฟอกไต คลินิกจักษุและผ่าตัดต้อกระจก โดยมีสถาปนิกและวิศวกรจิตอาสาเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

อาคารสิริธัมมาทร เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 ให้บริการผู้ป่วยนอก, ชั้น 2-5 เป็นห้องพิเศษ ส่วนชั้น 6 เป็นห้องประชุม ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นด้วยความเอื้ออาทรของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

โรงพยาบาลน้ำพอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอน้ำพอง และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา ดำเนินงานครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านควบคุมป้องกันโรค ด้านฟื้นฟู และด้านส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีผู้ป่วยนอกมารับบริการวันละ 429 คน และผู้ป่วยในวันละ 103 คน

เวลา 12.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ซึ่งเริ่มวางแผนงานดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2562 โดยจัดสรรพื้นที่ให้แก่ 5 หน่วยงาน ที่ขึ้นตรงกับกองพลฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ส่งเสริมให้กำลังพลมีทักษะความรู้ ทั้งในด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะส่งให้โรงเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแก่กำลังพล รวมทั้งวางจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพล และประชาชนรอบค่าย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามพระราชดำริ อาทิ โครงการศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่อีสานเหนือ ปัจจุบัน ได้เพาะเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง และทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์ชีท่าพระ ไก่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น เป็นไก่ขนาดกลาง สีขาว เลี้ยงง่าย เนื้อแน่นนุ่ม โปรตีนสูง มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำและมีโอเมก้า 3 สูง, โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เป็นแปลงปลูกผักปลอดภัยแบบผสมผสาน ที่จัดแบ่งให้กำลังพล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม ควบคู่กับการดำเนินโครงการเพาะปลูกไม้ผล "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ซึ่งได้รับพระราชทานกิ่งพันธุ์ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี และโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน บ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก รวม 7 ชนิด ประกอบด้วย มะม่วง มะขามเปรี้ยว มะขามเทศ ฝรั่ง ขนุน มะยม และมะขามป้อม ส่วนโครงการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่อีสานเหนือ ดำเนินงานเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา เพื่อสะสมสำรองไว้เป็นพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ประชาชนตามแนวชายแดน หรือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับกำลังพล และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้นำไปเพาะเลี้ยง

โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนก ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค และทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านบางขอม จังหวัดนครนายก จำนวน 9,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการต่อไป ทั้งนี้ กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ นอกจากจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการแล้ว ยังได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำกลับไปเพาะปลูก สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว และขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย

เวลา 15.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2560 บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ก่อนที่จะขยายพื้นที่โครงการฯ เป็น 20 ไร่ โดยใช้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มาเป็นแนวคิดในการดำเนินโครงการฯ เช่น ฝึกสอนให้กำลังพลปลูกผักบนดินไดโนเสาร์ เชื่อมโยงกับอุทยานธรณีขอนแก่น ที่พบไดโนเสาร์ ส่วนซุ้มต้นรางจืด นอกจากจะเป็นร่มเงา ยังนำมาผลิตเป็นครีมใช้บำรุงผิว ซึ่งร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การผลิตสารป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการผลิตน้ำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย มาใช้ป้องกันโรคพืช ส่วนด้านปศุสัตว์ จัดทำโครงการเป็ดสบายใจ ไก่สบายดี เป็นการเลี้ยงแบบไม่ขัง ไม่ทรมาน จัดที่อยู่ อาหาร น้ำให้อย่างเหมาะสม แต่ละวันจะมีการเล่นดนตรีพื้นบ้านให้กับเป็ดและไก่ ช่วยเพิ่มผลผลิตไข่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 ได้ไข่เป็ดกว่า 17,000 ฟอง จากแม่เป็ด 230 ตัว

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการเลี้ยงปูนาพาเพลิน สายพันธุ์พระเทพ เป็นปูนาที่เจริญเติบโตได้ดี ลำตัวหนา สีม่วงอมดำ เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคากิโลกรัมละ 120-130 บาท ส่วนการปลูกพืชผัก เป็นการปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค เน้นวิธีการควบคุม และป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งกำลังพลในค่าย เช่น จ่าสิบเอก สงกรานต์ พาหะนิชย์ ได้ปลูกผักปลอดภัยสไตล์คนเมืองที่หน้าบ้านพัก แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่สามารถปลูกพืชผักได้ผลผลิตหลากหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมด้วย ปัจจุบันมีการฝึกอบรมแล้ว 4 รุ่น รวม 80 นาย

ในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ถึงการดำเนินงานในโครงการฯ ที่นำไปต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด