เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดเงื่อนไขโรงเรียนพื้นที่สีแดงเข้ม รับเปิดเทอม 14 มิ.ย.

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แต่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรปราการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือ ศบค. จึงยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

โดยให้แนวทางจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ ออนไลน์ เรียนสดผ่านโปรแกรมต่างๆ ออนดีมาน ครูบันทึกการสอนเป็นคลิปวิดีโอ นักเรียนสามารถดึงข้อมูลไปทบทวน บทเรียนได้ตลอดเวลาตามความสะดวก ออนแฮนด์ ครูส่งใบงานหรือแบบฝึกหัด ไปให้ที่บ้าน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก และ ออนแอร์ เรียนผ่านระบบดาวเทียมช่อง DLTV

โดยให้ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วถึง ตามความเหมาะสม และวางแผนออกเยี่ยมบ้านกรณีจำเป็น เช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าพรุ่งนี้(14 มิ.ย.)จะเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่หลายโรงเรียนก็เริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างที่โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่สอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 รูปแบบ ตามแนวทางของ ศบค. โดยครูได้นำปัญหาจากการเรียนออนไลน์ช่วงการระบาดระลอกแรก มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดช่องว่างของปัญหาต่าง ๆ

เมื่อโรงเรียนยังไม่มีกำหนดเปิดเรียนแบบปกติหรือ ออนไซต์ ก็สามารถจัดการเรียนในรูปแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น

ขณะที่ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น ครูในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน รวม 14,333 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว ร้อยละ 70 ในจำนวนนี้ ครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้งหมด 37 โรงเรียน จำนวน 1,200 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว ร้อยละ 98

และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต1 ทั้งหมด 67 โรงเรียน จำนวน 6,064 คน ฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ 44