ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โคก หนอง นา โมเดล ทฤษฎีที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้จริง ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ พาท่านผู้ชมไปติดตามโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" โครงการดีแต่มีปัญหาหลายอย่าง ที่ทำให้ประโยชน์ยังไม่ตกถึงเกษตรกรอย่างเต็มที่ เป็นเพราะอะไร ไปติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย พระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.พรรคก้าวไกล ถึงกับฉีกพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวกลางสภา คือ ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการโคก หนอง นา โมเดล วงเงิน 4,787 ล้านบาท จากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่นอกจากเบิกจ่ายได้เพียง 17% แล้ว ยังมีการใช้งบประมาณไปกับการสร้างศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ทหารมากถึง 157 แห่ง

เรื่องนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเอกสารประกอบการชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าโครงการโคก หนอง นา โมเดล อยู่ในแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน วงเงิน 4,787 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 มิถุนายน อยู่ที่ 845 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.65 เท่านั้น

สภาพัฒน์ฯ ให้เหตุผลที่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายว่า เป็นเพราะโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการจัดทำคู่แนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินโครงการ เนื่องจากโครงการที่มีขนาดใหญ่ และมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก อีกทั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ และความจำเป็นที่ต้องชะลอกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่และฝึกอบรม อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ขณะนี้หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ และเริ่มมีการเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งกรรมาธิการฯ มองว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น

โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นการต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดินและใต้ดิน โดยยึดหลักว่า ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่วนหนองน้ำนั้นเพื่อให้น้ำกระจายไปเต็มพื้นที่ ให้ขุดคลองไส้ไก่ หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน พื้นที่นาให้ยกคันนาให้สูงและกว้าง โดยสูง 1-1.2 เมตร ความกว้างตามความเหมาะสม เพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ได้ในยามน้ำหลาก มีหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จ เกษตรกรยิ้มได้ แต่ก็มีหลายแห่งที่กำลังประสบปัญหาสร้างแล้วใช้งานไม่ได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ติดตามต่อในข่าวภาคค่ำ พรุ่งนี้ (15 มิ.ย.)