ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การจัดงาน "2 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ สู่โอลิมปิกวิชาการส่วนภูมิภาค", สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 เช่น การจัดค่าย สอวน. 5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์, การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563, รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้แก่ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564, โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูลนิธิ สอวน., การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของมูลนิธิฯ, การพิจารณาเห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของมูลนิธิ สอวน. ประจำปีงบประมาณ 2565

เวลา 17.55 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564, การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสถาบัน ประจำปี 2564-2568, บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, องค์ประกอบของสภาสถาบันตามมาตราที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ.2559, การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ อาทิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และบทบาทของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด