เจาะประเด็นข่าว 7HD

เสาไฟฟ้าพญานาคโผล่มุกดาหาร ถูกปล่อยรกร้าง

โดย 5 โครงการสร้างเสร็จเมื่อปี 2561 ทั้งหมดเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จุดหนึ่งเป็นสวนสาธารณะ ที่มีประติมากรรมเสาฟ้าพญานาค ทั้งหมดรวมงบประมาณ 29 ล้านบาท แต่ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพรกร้าง หญ้าปกคลุม ไร้คนดูแล

เรื่องนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สอบถามสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร พบว่าตามขั้นตอนต้องส่งมอบให้เทศบาลเจ้าของพื้นที่ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้รับมอบ เพราะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้จริง ล่าสุดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขในทันที