ข่าวในพระราชสำนัก

ขอเชิญชมสารคดี สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ราษฎรตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กำลังจะมีน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ติดตามได้จากสารคดี ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตอน "โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

อ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 26 เมตร ยาวกว่า 250 เมตร กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ มีความจุ กว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำและส่งให้ราษฎรตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2557

และด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในปี 2561 สำนักงาน กปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนองพระราชดำริดำเนินกิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ และในปี 2562-2563 ได้ก่อสร้างทำนบดินและงานส่วนที่เหลือ เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำและส่งน้ำให้ราษฎร 1,095 ครัวเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตรกว่า 4,000 ไร่

พร้อมกันนี้ในปี 2563 ยังได้ก่อสร้างฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวกว่า 2,300 เมตร ซึ่งเป็นฝายแห่งแรกที่รับน้าจากอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งน้ำให้ราษฎรตำบลบ้านแลง ได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 57

จากการติดตามการดำเนินโครงการฯ ของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ทางจังหวัดฯ ได้เสนอแผนบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำต้นแบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด