7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่ผ่อนคลายมาตรการบริโภคอาหารในร้านได้ตามเวลาปกติ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 3 ทุ่ม

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งที่ 67/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว มีสาระสำคัญ คือ ให้เปิดสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังได้ตามปกติ
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาตามปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความเสี่ยงจากการนำเข้าของโรคโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพราะมีการเดินทางเข้าออกของประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเวลา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 66/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยมีสาระสำคัญคือห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 150 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข กรณีพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง