ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดน่าน

เวลา 10.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการตำรวจพันธุ์ดีของสถานีตำรวจภูธรงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พิจารณาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักปลอดภัย และเลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบ "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ใช้พื้นที่สถานีตำรวจ หรือบ้านพัก ทำเป็นแปลงเกษตรขนาดเล็ก มีพระราชดำริให้ฝึกอบรมตำรวจที่ใกล้เกษียณ เมื่อเกษียณแล้วจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เป็นผู้นำชุมชนปลูกผักปลอดภัยต่อไป

สำหรับสถานีตำรวจภูธรงอบ เป็นสถานีตำรวจภูธรแห่งแรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการ 21 นาย แบ่งเป็น แผนกป้องกันและปราบปราม รับผิดชอบงานปศุสัตว์, แผนกสอบสวน ดูแลแปลงเกษตร, แผนกสืบสวน รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบ ส่วนแผนกอำนวยการ ดูแลต้นไม้ใหญ่ ตำรวจทุกนายช่วยกันคิดพัฒนาและน้อมนำกิจกรรม "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตท้องถิ่น เริ่มทดลองทำแปลงเกษตรและเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ที่ว่างหน้าสถานีตำรวจ จำนวน 2 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พื้นที่ปลูกผักสวนครัวล้อมรั้วกินได้ และพื้นที่ปศุสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว, ไก่ประดู่หางดำ, เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงปลานิล และปลาตะเพียนในบ่อพลาสติก

แปลงเกษตร เริ่มตั้งแต่ปรับปรุงบำรุงดินที่เดิมเป็นดินลูกรัง แล้วจึงยกแปลงปลูกผักสวนครัว และทดลองปลูกผักในล้อยาง ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร มีครัวกลาง ชื่อ "ครัวปันสุข" ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวและวัสดุปรุงอาหารจากตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทั้งยังเป็นแบบอย่างจูงใจให้คนในชุมชนหันมาปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

ปัจจุบัน มีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ 20 สถานี พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย นำประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติที่บ้าน และต่อยอดไปสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน และดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เป็นการสนองพระราชประสงค์ให้ราษฎรผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ อยู่ที่ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า โดยทรงห่วงเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยังไม่พอใช้ ในการนี้ มลฑลทหารบกที่ 38 และชุดปฏิบัติการทหารพันธ์ดี รับสนองพระราชดำริ ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมให้เก็บน้ำได้มากขึ้น และมีพอใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังทรงห่วงนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มีพระราชดำรัสว่า การศึกษาในช่วงนี้ยากลำบาก ต้องศึกษาแบบออนไลน์ หากต้องการหนังสือ หรือสื่อออนไลน์ให้แจ้ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือต่อไป

เวลา 13.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เน้นการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี เป็นหลัก ในปี 2553 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควบคู่กับการสอนนักธรรม-บาลี เพื่อผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ มีจริยวัตรน่าเลื่อมใส เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 111 รูป

โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ, ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-net คะแนนเฉลี่ยวิชาพุทธประวัติสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศ โดยวิชาบาลีและพระพุทธประวัติ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และผลการสอบนักธรรม-บาลี สามเณรนักเรียนสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ทั้งหมด, นักธรรมชั้นโท สอบได้ร้อยละ 74.41 และนักธรรมชั้นเอก สอบได้ร้อยละ 92

ด้านการเรียนสอน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติที่นำเศษวัตถุดิบจากการประกอบอาหารมาทำปุ๋ยหมักในถังพลาสติก โดยเขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมการหมุนของเครื่อง ทำให้เกิดการหมักได้ดี ไม่ต้องเสียเวลาคลุกเคล้าเศษอาหาร, กิจกรรมฝึกอาชีพช่างสิบหมู่ งานกรอบพระ, หล่อปูนพาสเตอร์ และการเขียนภาษาล้านนา, กิจกรรมสหกรณ์ ที่ฝึกให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และนำชิ้นงานจากการฝึกอาชีพไปจำหน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2560 รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาบาลี

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระมหาภูดิศ สิกขาสโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม อำเภอแม่จริม ถวายรายงานข้อมูลโรงเรียนฯ ซึ่งทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ลำดับที่ 16 ของจังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตา ตามประเพณีล้านนาโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน กว่า 1,300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ในรูปแบบออนไลน์

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ซึ่งมีพระราชดำริให้โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารในระหว่างศึกษาเล่าเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน เริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันสามารถนำผลผลิตบางส่วนมาประกอบอาหารได้แล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด