7HDร้อนออนไลน์

อภ.แจงวัคซีนโมเดอร์นาไม่ล่าช้า หลังเซ็นสัญญาทยอยส่งมอบไตรมาส 4

วันนี้ ( 23 มิ.ย.64) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือก อภ.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ ระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ อภ. ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญาระหว่าง อภ.กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ หลังจากนั้น อภ.จะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขายกับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค.64

นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า อภ.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จํานวน 5 ล้านโดส โดยบริษัทซิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้ในไตรมาสที่ 4/64 ถึงเดือน ม.ค.65 ที่ผ่านมา ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือน มิ.ย.64

ทั้งนี้ อภ.จะประชุมบอร์ด เพื่อให้มีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นเดือน ก.ค.64 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อ