7HDร้อนออนไลน์

ค่ายภาณุรังษี ติดเชื้อ 72 นาย ลามจากครูฝึก มั่นใจคุมเชื้อไม่แพร่สู่ภายนอก

วันนี้ (23 มิ.ย.64) กรมทหารช่าง ชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ซึ่งการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในหน่วยฝึกหลักสูตรนายสิบกองหนุน ที่เข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.- 6 ส.ค.64 มีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน โดยหน่วยได้เตรียมการตามมาตรการข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และตามแนวทางการจัดการฝึกของกองทัพบกกักตัวครูฝึกเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนที่จะดำเนินการฝึก

และในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกของนายสิบนักเรียน หน่วยได้ดำเนินการคัดกรองนายสิบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินความเสี่ยงจาก ประวัติการเดินทาง ภูมิลำเนา และคัดแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อเฝ้าสังเกตอาการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการฝึกเป็นเวลา 14 วัน โดยมีจำนวนนายสิบนักเรียน 147 นาย ซึ่งการดำเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การรับประทานอาหาร การนอน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ หน่วยได้แยกนายสิบนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.64 หน่วยได้รับทราบจากครูฝึกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปพัก ในห้วงวันหยุด ซึ่งระหว่างการพัก ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งทราบผลว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน ในวันที่ 18 มิ.ย.64 หน่วยจึงได้นำตัวครูฝึกดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อรับทราบผลติดเชื้อ ในวันที่ 21 มิ.ย.64 กรมการทหารช่าง จึงแจ้งโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ครูฝึกและนายสิบนักเรียนทั้งหมด 161 นาย และทราบผลในคืนวันที่ 21 มิ.ย.64 ว่ามีครูฝึกและนายสิบนักเรียนติดเชื้อ 72 นาย

หน่วยจึงร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี คัดแยกครูฝึก นายสิบนักเรียนที่ติดเชื้อ และที่ไม่พบการติดเชื้อออกจากกัน โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามกองทัพบก (โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี) และส่วนที่เหลือซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เข้ากักตัวในพื้นที่กักตัวค่ายบุรฉัตร จำนวน 84 นาย ตามแผนการป้องกันที่หน่วยได้เตรียมการไว้
      
กรมการทหารช่าง ขอยืนยันเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่าการติดเชื้อดังกล่าวจะไม่แพร่กระจายไปสู่ภายนอก เนื่องจากกำลังพลนายสิบนักเรียนทั้งหมด อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันโรคมาโดยตลอด ไม่มีโอกาสสัมผัสบุคคคลภายนอก และไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพบในห้วงระหว่างการฝึก