7HDร้อนออนไลน์

ซิโนแวคถึงไทยอีก 2 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส

เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จำนวน 2 ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส  วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสู้ๆ