ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำคณะผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินดังกล่าวด้วย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 

นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำคณะสมาชิกสโมสรไลออนส์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช อัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในโอกาสนี้ นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ดังกล่าวด้วย

เวลา 14.50 น. เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ทรงเปิดอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ได้รับพระราชทานชื่อว่า "อาคารธีรราชสุดา" ซึ่งคําว่า "ธีรราช" มาจากพระราชสมัญญานามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และคําว่า "สุดา" หมายถึง พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภิกา ของโรงเรียน

โรงเรียนฯ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 2,973 คน มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ส่งเสริมให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ Active Learning เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีศรีอยุธยา" อาทิ ผลการดําเนินงานของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ประจําปีการศึกษา 2561-2563  ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนสำหรับจัดอบรมในกรุงเทพมหานคร โดยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2544 ส่วนด้านวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ สอดแทรกผ่านกิจกรรมเช่น การศึกษาสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โครงการโรงเรียนสีเขียว การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลนิทรรศน์ โดยมีครูผู้เข้าร่วม ส่งสื่อการเรียนรู้ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล และส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ ส่วนด้านช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม และศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษของสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริม และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ผ่านการทําละครเวที การเข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ซึ่งการศึกษาแบบบูรณาการนี้ ส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด