สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้อนรอยเสาไฟฟ้ารูปสิงห์ จุดเริ่มต้นตรวจประติมากรรมไม่มีราคากลาง

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงขยายผลการตรวจสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้าราคาแพง ใช้จ่ายเงินแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่

คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 จากนั้น สตง. ขยายผลตรวจสอบต่อพบว่า โครงการนี้มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงเกินความจำเป็น เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการติดตั้งเสาไฟฟ้าตามถนนทั่วไป ซึ่งเป็นกิ่งโคมเดี่ยว คิดเป็นจำนวนเงิน 15,708.04 บาทต่อต้น รวม 204,204.52 บาท ทั้งที่ความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงต้องการแสงสว่างนำทางเพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาเท่านั้น

คอลัมน์หมายเลข 7 เริ่มตรวจสอบและพบข้อสังเกตรวมถึงปัญหาการดำเนินงานโครงการเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี 2555 ในการดำเนินงานโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อบต.บางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี ใช้งบประมาณกว่า 722,595 บาท จัดทำเสาไฟฟ้ารูปสิงห์ จำนวน 13 ต้น เฉลี่ยต้นละ 5.5 หมื่นบาท ซึ่งสูงกว่าเสาไฟฟ้าทั่วไปประมาณต้นละ 1.5 หมื่นบาท นอกจากนั้นยังพบว่าใช้งานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงแจ้ง อบต. ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

โดย สตง. ทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกำลังได้รับความสนใจจาก อปท. หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยควรกำชับท้องถิ่นให้กำกับดูแลเรื่องการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล่าสุด นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่า สตง. ชี้แจงกรณีตรวจสอบการใช้จ่ายงบเงินประมาณภาครัฐในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่างรูปประติมากรรมของ อปท. ทั่วประเทศที่ปรากฏข่าวอยู่ในขณะนี้ เช่น เสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อบต. แห่งหนึ่ง (บางมัญ) จังหวัดสิงห์บุรี ใช้งบประมาณกว่า 722,595 บาท ซึ่งถือเป็นปฐมบทจุดเริ่มต้นภารกิจตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรม อปท. ทั่วประเทศ ของ สตง. ดังกล่าว

โครงการฯ นี้ อบต.บางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (งบประตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 จำนวนเงิน 722,595 บาท โดยมีเสาไฟจำนวน 13 ต้น เฉลี่ยต้นละ 55,584 บาท

ขณะที่ผลการตรวจสอบของ สตง. พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงเกินความจำเป็น เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม ที่ใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งเสาไฟฟ้าตามถนนทั่วไป ซึ่งเป็นกิ่งโคมเดี่ยว คิดเป็นจำนวนเงิน 15,708.04 บาทต่อต้น รวม 204,204.52 บาท ทั้งที่ความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงต้องการแสงสว่างนำทางเพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า เสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่ในชุมชน 9 ต้น และนอกชุมชน 4 ต้น จากการสังเกตยังพบว่าสามารถใช้การได้เพียง 3 ต้น  ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง และทำให้การใช้จ่ายเงินไม่มีประสิทธิภาพ