ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสานต่อการดำเนินงานพัฒนาการปลูกกาแฟอะราบิกา โดยนำผลสำเร็จจากความร่วมมือที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ทั้งความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพมีมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งต้นน้ำของประเทศ ปัจจุบัน เป็นความร่วมมือระยะที่ 3 ระหว่างปี 2564-2568 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด