7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่ประกาศมาตรการขอผ่อนผัน "ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว" กรณีมาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้มและแม่สอด

วันนี้ (6 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้ออกประกาศ ฉบับที่ 15 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (swab) และไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว คือ แอสตราเซนเนกา (AstraZenecaX ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และ ซิโนแวค (Sinovac) ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต (Control for observation)

3. ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องบันทึกรายละเอียดประจำวัน เพื่อประเมินตนเอง ตามแบบ ชม.3

ส่วนกรณีผู้เดินทางตามวรรคแรก มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกนั้น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab) และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้กักตัวที่สถานกักกันโรคของรัฐ หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยผู้กักตัวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง