7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : วิธีดูแลผู้สูงอายุในเนิร์สซิงโฮม ป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย แนะนำข้อควรปฏิบัติและการดูแลผู้สูงอายุของผู้ประกอบการเนิร์สซิงโฮม หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ หวังลดการกระจายเชื้อและลดความรุนแรงของโรค ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว หากพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องแยกออกจากที่พักทันที เพราะหากอยู่รวมกันหวั่นเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ พร้อมย้ำผู้ดูแลต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโควิด-19

โดยต้องดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกด้าน ตั้งแต่การจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ และญาติ, ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน, จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล หรือให้การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีฝาปิดมิดชิด ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร, จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ และงดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดการแพร่และกระจายเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรหมั่นทำความสะอาดเตียงนอน หรือจุดสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เข้มงวดเรื่องการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ เพื่อประเมินความเสี่ยงรายบุคคล

ส่วนการให้บริการต้องดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ควบคู่กับการดูแลตัวเอง ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นสังเกตตนเอง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ และไปพบแพทย์ทันที