สนามข่าว 7 สี

สรุปมาตรการเยียวยาช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

สรุปมาตรการเยียวยาช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

โดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการเยียวยา 6 จังหวัดในเขตพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และได้ขยายเพิ่มอีก 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

กลุ่มอาชีพที่ได้จะรับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ 
- ก่อสร้าง โรงแรม ร้านอาหาร
- ศิลปะ บันเทิง นันทนาการ
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
- การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
- การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
- กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
- สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เยียวยาในระบบประกันสังคม มาตรา 33 คือ ถ้าหากโรงงานมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 และถูกสั่งปิดโรงงาน จะได้เงินเดือน 50% ของเงินเดือน แต่ได้ไม่เกิน 7,500 บาท และได้เงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท รวม 10,000 บาท แต่ถ้าโรงงานไม่ถูกปิด จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

เยียวยาในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาทั้งหมด 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกอบการในระบบประกันสังคม จะได้ 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ส่วนการเยียวยานอกระบบประกันสังคม ไม่ใช่มาตรา 33, 39 และ 40
1. ให้รีบขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
2. ผู้ประกอบการ (ม.33) ได้รับเงินเยียว 3,000 บาทต่อหัว ไม่เกิน 200 คน
3. ลูกจ้าง (ม.33) ได้รับเยียวยา 2,500 บาท

สำหรับกลุ่มคนที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน คนละครึ่ง เราชนะ เช่น ร้านอาหาร จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท