7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ยูนิเซฟ แนะไม่ควรแยกเด็กติดเชื้อโควิด-19 หรือเสี่ยงสูงจากครอบครัว

ปัจจุบันมีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ มาตรการของรัฐในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ มีความเหมาะสมหรือจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กหรือไม่ อย่างไร ไปฟังมุมมองในเรื่องนี้ จาก "ณัฐชนน Love เลย"

การระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุด ส่งผลให้มีเด็กที่ติดเชื้อมากกว่าทุกครั้ง องค์การยูนิเซฟ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกแนวทางการดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการถูกแยกจากครอบครัว 

แนวทางดังกล่าว ระบุว่า การตัดสินใจแยกเด็กที่ติดเชื้อหรือกักตัว ควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก โดยไม่ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ควรประเมินแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการแยกเด็กออกจากครอบครัวด้วย

โดยมาตรการแยกหรือกักตัวควรพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วย ความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค และสภาพที่บ้าน รวมถึงการมีผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่ในครอบครัว

ในกรณีที่เด็กติดเชื้อ ควรอนุญาตให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่คนอื่นในครอบครัวที่เด็กคุ้นเคยไปอยู่กับเด็กด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องแยกเด็กจากครอบครัว ควรเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเด็กมากที่สุด และต้องมีการจัดทำข้อมูลรายบุคคลของเด็ก ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ปกครองเป็นประจำทุกวัน เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาด