7HDร้อนออนไลน์

เช็กด่วน! บขส.ประกาศ ลดการเดินรถสายอีสานเพิ่ม เหลือ 5 เส้นทาง สกัดนำเชื้อโควิด19 กลับบ้าน

เช็กด่วน! บขส.ประกาศ ลดการเดินรถสายอีสานเพิ่ม เหลือ 5 เส้นทาง  สกัดนำเชื้อโควิด19 กลับบ้าน
14 ก.ค.2564 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้ปรับตารางเดินรถเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 กรกฎาคม 2564  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ดังนี้ 1. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จากเดิมเปิดให้บริการ 10 เส้นทาง ปรับลดลงเหลือ 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - นครพนม , กรุงเทพฯ -เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-สุรินทร์,  กรุงเทพฯ – สังขะ - ขุขันธ์ -กันทรลักษณ์ - เดชอุดม - อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ -รัตนบุรี , ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

2. เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพ-คลองลาน , กรุงเทพฯ-หล่มเก่า , กรุงเทพ – อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

3. เส้นทางภาคใต้  หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง 

สำหรับผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ

อย่างไรก็ตามในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออก จังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์ ฯลฯ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทางด้วย และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19