7HD ร้อนออนไลน์

วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส สภากาชาดไทยพร้อมฉีดให้บุคลากรการแพทย์ กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ

วันนี้ (16 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าว เรื่อง สภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชนนั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนขี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่า ได้สำรองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ภายใต้เงื่อนไขที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด คาดว่าสภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดยสภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐ ที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้ง ต้องจัดทำแผนการฉีดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามจำหน่ายต่อ ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ "กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง