ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้อง ศอตช.เจ้าหน้าที่ระดับสูง อคส.ปลอมเอกสารเบิกเบี้ยประชุม

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเบี้ยประชุม รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามจาก คุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ เป็นหนังสือที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า หรือ สร.อคส. ส่งถึงศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน อคส.ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเบี้ยประชุม

ในหนังสือดังกล่าวอ้างถึงการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เลขที่ 156/2563 ที่มีองค์ประกอบของกรรมการ 6 ต่อ 5 ตัดในส่วนของผู้ทำหน้าที่กรรมการออกไปหนึ่งตำแหน่ง ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งตัดคำว่า เลขานุการ ออก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกร้อง ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยมิชอบ พบมีการเบิกผิดระเบียบมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งในอดีตเบี้ยประชุมได้ครั้งละ 3,000 บาทต่อคน ต่อมากลางปี 2563 มีการปรับเบี้ยประชุมเป็นครั้งละ 8,000 บาท ทำให้เจ้าหน้าที่รายนี้ได้เบี้ยประชุมที่ไม่ควรได้ เฉลี่ยปีละ 96,000 บาท จากเดิมต้องไม่ได้เบี้ยประชุม เนื่องจากตำแหน่งบางตำแหน่งต้องงดเว้นเบี้ยประชุมตามมติ ครม. เพราะถือเป็นภาระงานปกติ

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบไปยังนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการ อคส. ได้รับคำชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่มีผู้ไปร้องเรียนที่กระทรวงพาณิชย์ จึงจะออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบชุดใหม่

สิ่งที่ทางฝ่ายผู้ร้องเป็นห่วงคือ ผู้ถูกร้องมีความใกล้ชิดกับผู้บริหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าด้วยช่วยเหลือ จนผลสอบไม่มีความคืบหน้า

สำหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช.ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขา ป.ป.ท. ยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบถึงการปรับหลักเกณฑ์การเบิกเบี้ยประชุมใหม่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ พบว่าเป็นไปตามมติ ครม. รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดย  อคส.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง จะได้ผลตอบแทน 8,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,000 บาทต่อเดือน

เมื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายของ อคส. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ซึ่งป็นช่วงรอยต่อระหว่างการปรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการจาก 3,000 บาท เป็น 8,000 บาทแล้ว พบว่า รายจ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ที่ 3.965 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายงวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากถึง 3.466 ล้านบาท เท่ากับว่าภายใน 5 เดือน ค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการทะยานขึ้นมาเกือบเท่ากับในปีงบประมาณ 2563 ทั้งปี นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของค่าเบี้ยประชุมที่พุ่งสูงขึ้น จากมติ ครม. ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จากการปรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์