ข่าวภาคค่ำ

เข้มงวดการเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ข่าวภาคค่ำ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองคนเดินทางเข้าจังหวัด โดยจะต้องขออนุญาตถูกต้อง ตามข้อกำหนดของ ศบค.

โดยที่จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจบนถนนเกือบทุกสาย เพื่อตรวจคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด โดยจะตรวจเอกสารขออนุญาตการเดินทางอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยสกัดกั้นไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานด้วย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพราะหากยังปล่อยปละละเลย ขาดความร่วมมือร่วมใจกัน จะทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ก็จำเป็นต้องปิดจังหวัด เพราะจะเป็นทางรอดสุดท้าย

เช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทาง 9 จุด โดยถนนสายหลักจะตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนถนนสายรองจะตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการต่าง ๆ และย้ำว่าคนที่เดินทางจะต้องมีเอกสารถูกต้อง นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกครั้ง และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รอยต่อกับจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มรถที่ผ่านเข้า-ออก โดยคนที่จะผ่านด่านตรวจเข้าจังหวัดปัตตานีได้ จะต้องมีเอกสารรับรองถูกต้อง มีชื่อตรงตามบัตรประชาชน หรือได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติ เท่านั้น