สนามข่าว 7 สี

พิษโควิด-19 เด็กกว่า 7 แสนคน เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ด้านการศึกษา หลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ มีจำนวนมาก รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบเพิ่ม ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หรือ กยศ.และสนับสนุนให้ กสศ.ทำงานร่วมกับ สสวท. เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนจากครัวเรือนยากจนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพได้มีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ที่ สสวท.ดูแลอยู่

กสศ.ได้รายงานตัวเลขผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองยากจนเพิ่มขึ้นจาก 300,000 คน เป็น 700,000 คน ในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2564 และเกรงว่างบประมาณที่ถูกปรับลดจะกระทบกับการช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่ง กสศ.เคยเสนอไปยังรัฐบาลตั้งแต่แรก และถูกปรับลดลงมาก่อนที่จะเข้าสภา คล้ายกับอีกหลายหน่วยงานที่ถูกปรับลดตั้งแต่ต้นเพราะงบมีจำกัด

นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชี้แจงว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กยากจนและยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา คือ กลุ่มแรกกลุ่มที่มีรายได้น้อยทำให้เกิดภาวะยากจนเฉียบพลันมากขึ้นราว 10% กลุ่มนี้มีบุตรหลานอยู่ในระบบการศึกษาอยู่ราว 150,000 - 300,000 คน และกลุ่มที่สองคือ นักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ในระดับชั้น อ.3 ป.6 ม.2 ม.3 และ ม.6 ที่มีมากกว่า 400,000 คน

อย่างไรก็ตามการที่ กสศ. ถูกตัดงบประมาณลง จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้ง 2 กลุ่มนี้ มากกว่า 700,000 คน นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2564 นี้ กสศ.พบว่า มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่จบชั้น ม.6 หรือ ปวช. ที่สอบติด TCAS64 จำนวน 11,000 คน จึงส่งข้อมูลให้แก่กยศ.และที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันที่อยู่ในระดับเพียง 5% เท่านั้น