7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาคร ติดเชื้ออีก 958 คน ผู้ป่วยระหว่างการรักษาทะลุหมื่นคน

วันนี้ ( 21 ก.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 20 ก.ค.64 สมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 958 คน จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 37,350 คน และมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 329 คน จำนวนผู้ป่วยรักษาหายสะสม  26,778 คน คงมีผู้ป่วยระหว่างการรักษา 10,476 คน ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 คน จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 86 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/21/60f77f4d84c575.86745446.jpg

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์เตียงของศูนย์ห่วงใยคนสาคร ใช้งานแล้ว 2,659 เตียง คิดเป็น 94.46% คงเหลือ 156 เตียง หรือ 5.54%

ทางด้าน รพ.บ้านแพ้ว ได้ออกประกาศว่าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จะรับดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น อุบัติเหตุ หัวใจหยุดเต้น ภาวะทางเดินหายใจ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว เจ็บหน้าอกรุนแรง สำหรับผู้ป่วยทำแผลฉีดยา ขอให้มารับบริการในช่วงเวลา 07.00-18.00 น. ผู้ป่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป  ขอให้มารับบริการในช่วงเวลา 07.00-15.00 น. หรือตามเวลาในใบนัด แผนกผู้ป่วยนอก หรือแผนกที่ท่านมีนัดหมาย

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/21/60f77f428dcfb1.65792478.jpg