7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : แนะการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ในโรงงาน

กรมอนามัย แนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเป็นมาตรการที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพนักงานจำนวนมากต้องปฏิบัติ มีอะไรบ้าง ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

ที่ผ่านมาพบคลัสเตอร์การระบาดหลายคลัสเตอร์ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มักพบการติดเชื้อจนเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ จากข้อมูลพบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน จำนวน 13,382 โรงงาน มีผู้ติดเชื้อในโรงงาน 815 แห่ง หรือร้อยละ 6 พบใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่จำนวน 3,088 แห่ง พบว่ามีการติดเชื้อถึง 578 แห่ง หรือร้อยละ 18 ในขณะที่โรงงานขนาดกลาง มีการติดเชื้อเพียงร้อยละ 5 และโรงงานขนาดเล็กมีการติดเชื้อร้อยละ 2 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าโรงงานเหล่านี้ไม่เคยมีการประเมินตนเองตามมาตรการ GFP มาก่อน

ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ มาตรการป้องกันการระบาดในสถานประกอบกิจการโรงงาน ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1. Online ให้โรงงานประเมินตนเอง ผ่าน Platform Online : Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai 2. Onsite จัดทีมแนะนำและติดตามการประเมินตนเอง สุ่มตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่ 3. Upgrade จัดมาตรการลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพ ด้วยการจัดทำมาตรการฟื้นฟูสถานประกอบกิจการโรงงานจากโควิด-19 และ 4. Vaccine เร่งรัดฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในโรงงาน

นอกจากนี้ มาตรการพื้นฐานก็ยังคงไม่ละทิ้ง ให้มีการยกระดับการคัดกรองก่อนมาทำงานในระดับที่เข้มข้น เพื่อลดความแออัด หรือความหนาแน่นของพนักงาน จัดระบบระบายอากาศ สถานที่ทำงานให้โล่ง อากาศไหลเวียนสะดวก เน้นเรื่องที่พักคนงาน โดยเฉพาะคนงานต่างชาติ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อ ควบคุมความสะอาดของที่พัก หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันให้มากที่สุด