7HDร้อนออนไลน์

กองทุนดิจิทัลฯ เริ่มพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปี 64 เน้นหลักความโปร่งใส ชัดเจนในทุกขั้นตอน

วันนี้ (21 ก.ค. 64) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน 6 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้าน Digital Manpower ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุ

2.ด้าน Digital Health ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข

3.ด้าน Digital Agriculture ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก

4.ด้าน Digital Technology ที่เน้นการส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ IoT (Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการภาคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

5.ด้าน Digital Government & Infrastructure ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ

6.ด้าน Digital Agenda ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เลขาคณะกรรมการดิจิทัลฯ กล่าวอีกว่า การเปิดรับข้อเสนอในครั้ง กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการพัฒนาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหาผลกำไร ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560  โดยได้เปิดให้มีการยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา

“สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการนำข้อเสนอที่ยื่นทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ซึ่งต้องยืนยันว่า กระบวนการพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นขอรับการสนับสนุนมานั้น ทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นการยึดหลัก ความโปร่งใส และชัดเจนในทุกขั้นตอนเป็นสำคัญ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ย. 64 นี้อย่างแน่นอน” นางวรรณพร กล่าว