ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 14.01 น วันนีั สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/1029 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน มีครู ตชด. 6 นาย นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 76 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ 7 คน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน ขณะนี้ต้องเรียนแบบออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ผ่าน Application Line  มีครูคอยติดตามดูแล นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ครูจะทำใบงานแจกแบบฝึกหัดให้ทำแทน ส่วนชมรมศิษย์เก่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีสมาชิก 112 คน ได้ช่วยพัฒนาโรงเรียน จัดผ้าป่าหาทุนสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด

โดยวันนี้ มีสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ใช้สื่อ DLTV เป็นการเรียนแบบชมย้อนหลัง มีครูช่วยสรุปเนื้อหา ในสถานการณ์โควิดนักเรียนสามารถชม Link ผ่านทางมือถือ เพื่อเรียนรู้และตอบแบบฝึกหัด หากมีข้อสงสัยสามารถ Chat ถาม หรือมาหาครูที่โรงเรียนเป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

กิจกรรมห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ดูแลสุขภาพนักเรียน และการเจ็บป่วยของคนในชุมชน โรคที่พบมาก คือ โรคมือเท้าปาก ตาแดง และไข้เลือดออก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเดี่ยว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีมาตรการสอบสวนโรค คัดกรอง และแยกกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงได้ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมห้องสมุด มีการจัดกลุ่มให้นักเรียนพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เป็นการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนวิชาอื่นให้ดีขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพ มีสาธิตทำไม้กวาดทางมะพร้าว และเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น ส่วนการประกอบอาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอ โดยครู ตชด. ผลัดกันดูแล และผู้ใหญ่บ้าน ชักชวนผู้ปกครอง ให้เข้าไปช่วยดูแลแปลงเกษตร ทำนา ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง และหมู เป็นการแบ่งปันความรู้ และผลผลิตในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของครู และนักเรียนให้มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เวลา 15.50 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยเป็นศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 73 คน ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการตามพระราชดำริ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ซึ่งมอบหมายให้ตัวแทนหมู่บ้าน มารับใบงานส่งต่อให้นักเรียนไปทำที่บ้าน และให้ครู ตชด.ออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละครั้ง นอกจากนี้ ใช้วิธีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี สนับสนุนบุคลากร จัดจ้างครูอาสามาช่วยสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ส่งผลให้คะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับโล่รางวัลผลคะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในการนี้ ทรงชื่นชมศิษย์เก่า ที่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด กลับมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์การเรียนฯ

ส่วนการพัฒนาสุขอนามัย มีการนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน และนำไปแปรรูป อาทิ การทำไข่เค็ม การเพาะถั่วงอกคอนโด ซึ่งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เข้าไปถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนบริโภคและจำหน่ายผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน และตลาดชุมชน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกวงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่ และปลูกถั่วเมล็ดแห้งเพิ่มในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิต และปลูกถั่วครกในศูนย์การเรียนฯ คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ในปีนี้ ทั้งยังได้ขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสทรงห่วงใยนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ขอให้ทางโรงเรียนส่งคลิปการเรียนการสอน หรือเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษาระหว่างหยุดเรียน เพื่อจะได้เรียนให้ทันเพื่อน นอกจากนี้ ทรงขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยดูแลโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี

ตลอดการทรงงานติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ทั้งสองแห่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด