สนามข่าว 7 สี

มาตรการช่วยค่าเทอม บรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19

รัฐบาล เตรียมออก 4 มาตรการระยะเร่งด่วน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน นักศึกษา ครู และ ผู้ปกครอง เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19

โดย กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่งจัดทำรายละเอียด และขั้นตอน สำหรับดำเนินการ 4 แนวทางตามมาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาระยะเร่งด่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสยากจน และ ผู้พิการ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน การขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ และการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

สำหรับข้อเสนอเบื้องต้นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ แบ่งเป็น ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ลด 50% ส่วนที่เกินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้ลด 30% ส่วนที่เกินตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ให้ลด 10% สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 5,000 บาท และพิจารณามาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย