เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยลดค่าเทอม

รัฐบาลเตรียมออก 4 มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาระยะเร่งด่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสยากจน และผู้พิการ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน การขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ และการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

สำหรับข้อเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ แบ่งเป็น ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ลด 50% ส่วนที่เกินตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ให้ลด  30% ส่วนที่เกินตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ให้ลด  10%

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 5,000 บาท และ มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ในภายหลัง