7HDร้อนออนไลน์

เฉียดพันอีกวัน สมุทรสาครติดเชื้อใหม่ 975 คน เสียชีวิตอีก 4 คน

วันนี้ (22 ก.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 21 ก.ค.64 สมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่ 975 คน ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 38,325 คน รักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 582 คน จำนวนผู้ป่วยรักษาหายสะสม 27,370 คน ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 4 คน เป็นคนไทย 2 คน และชาวต่างชาติ 2 คน จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 90 คน และมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 10,865 คน จำแนกเป็นคนไทย 7,497 คน และเป็นแรงงานต่างชาติ 3,368 คน

ขณะที่สถานการณ์เตียงของศูนย์ห่วงใยคนสาคร เตียงพร้อมใช้ 2,805 เตียง ใช้งานแล้ว 2,616 เตียง คงเหลือ 189 เตียง หรือคิดเป็น 6.74%