ห้องข่าวภาคเที่ยง

กยศ. มีมติเห็นชอบ ผ่อน 30 ปี จ่ายเดือนละ 10 บาท

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. ระบุว่า ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา สามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แอปพลิเคชัน กยศ.Connect  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ส่วนผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ จะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ให้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ เพื่อลดภาระผู้กู้ยืมในระยะยาว, ส่วนผู้กู้ใหม่ และผู้กู้ที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี จะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจาก 15 ปี เป็นสูงสุด 30 ปีขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืม โดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินหักเหลือเพียงเดือนละ 10 บาท มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - มิถุนายน 2565 หากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้ กองทุนได้ลดเบี้ยปรับให้เหลือเพียง 0.5% รวมทั้งชะลอการฟ้องคดี บังคับคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีนี้