7HDร้อนออนไลน์

สลด!เร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ หลังพบติดเชื้อโควิด 898 คน เสียชีวิต 16 คน เสี่ยงสูงแบบเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคประจำตัว

( 22 กค 64)  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  ได้เผยถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พบมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้ว 898 คน เสียชีวิต 16 คน แม้ไทยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  แต่ข้อมูลฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ยังมีไม่มาก

กรมอนามัยจึงให้ความสำคัญโดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ผลักดันนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ผ่านคลินิกฝากครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ไปรับบริการอยู่  โดยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ยังคงต้องป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเป็นพิเศษ โดยงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนในบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง งดออกจากบ้านหรือเดินทางเท่าที่จำเป็นเมื่อต้องไปตรวจครรภ์ โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถโทรปรึกษาแพทย์เพื่อขอเว้นระยะเวลาการไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาล โดยให้แพทย์ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม อีกทั้งกรมอนามัยได้ออกคำแนะนำการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์โควิด 19  ปรับรูปแบบบริการของหน่วยบริการ ได้แก่ การให้บริการฝากครรภ์ และคลินิกเด็กสุขภาพดีแบบวิถีใหม่ เพื่อลดเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อยลง และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสื่อสาร

นอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19  และวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาจากโควิด19 เพื่อหามาตรการป้องกัน โดยมีศูนย์อนามัยที่ 1–12 ของกรมอนามัย ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่