7HDร้อนออนไลน์

อุดหนุนสินค้า OTOP ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศ มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้าตามแพลตฟอร์มออฟไลน์แบบดั้งเดิม รวมถึงมีการยกเลิกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในช่วงนี้ สำหรับปี 2564 เป็นอีกปีที่ท้าทายเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดต่อเนื่อง เศรษฐศาสตร์ตลาดสดเป็นกำลังใจให้วิสาหกิจชุมชนต้องไม่ท้อถอยในการปรับตัวและพลิกฟื้นสู้วิกฤตโควิด-19

โครงการ OTOP มีมาแล้วเกือบ 20 ปี จากข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชนพบว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั่วประเทศ มีมากถึง 90,289 ราย ผลิตภัณฑ์รวม 190,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินค้าที่มีระดับ 3 ถึง 5 ดาว มีมากถึง 17,010 ผลิตภัณฑ์  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) ประเภทสินค้า OTOP ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก 1. ผ้าไทยท้องถิ่น และเครื่องแต่งกาย 2. ของใช้ ของตกแต่ง 3. อาหาร 4. เครื่องดื่ม 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ในระหว่างปี 2557-2560 ยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเฉลี่ย 1.2 แสนล้านบาทต่อปี ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท มาใน ปี 2562 และ 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 2.3 แสนล้านบาท และ 2.5 แสนล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ยืดเยื้อส่งผลต่อรายได้การท่องเที่ยวในประเทศลดลง รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น ทำให้ยอดขายสินค้า OTOP ท้องถิ่นลดลงตามไปด้วย สินค้าที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือ ผู้ประกอบการรายเล็ก ผลิตภัณฑ์ระดับ 1-2 ดาว

ตัวอย่างแนวทางที่ภาครัฐช่วยร้านค้า OTOP ปรับตัวสู้วิกฤตโควิด-19 เช่น “รูปแบบการตลาดดิจิทัล” (Digital marketing) กรมการพัฒนาชุมชนได้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคการจำหน่ายสินค้า OTOP จึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์แบบการตลาดดิจิทัล มีการขายสินค้า OTOP ออนไลน์ ใช้ชื่อว่า www.OTOPTODAY.com และแพลตฟอร์ม E-commerce อื่นๆ ควบคู่กับช่องทางออฟไลน์

เนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าได้ถี่เหมือนเดิม ภาครัฐเร่งช่วยผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP แต่ละจังหวัดโดยขยายช่องทางจำหน่ายไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ อีกทั้งมีเครือข่ายภาคีความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาคเอกชนและโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันมีการพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศและช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้า OTOP ในพื้นที่

“ลดค่าขนส่งโลจิสติกส์” โดยมีความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อช่วยวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรลดต้นทุนการขนส่งแบบครบวงจรและกระจายสินค้าได้รวดเร็ว

“โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ช่วยร้านค้า OTOP เช่นกัน” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐใช้มาตรการทางคลังผ่านบริการฟินเทคเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแก่เศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอด ในระยะต่อไปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่มีอยู่ หากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยู่ในระบบอยู่แล้วจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนเปิดใจและเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้ได้มากที่สุด การสนับสนุนสร้างเครือข่ายทางการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการฟินเทคได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน สนับสนุนโครงการ OTOP เดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการช่วยกันอุดหนุนและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจชุมชนโดยตรง