ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 09.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 202 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 1 คน ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 2 คน อยู่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของครู โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมครู พร้อมจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดจ้างครูอาสา กศน. มาช่วยสอนเสริม นอกจากนี้ ยังนำสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น อาทิ คลิปการเรียนการสอนในช่องยูทูป การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนครูที่มีความชำนาญในวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาตร์ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนฯ

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานตามพระราชดำริสร้างเสริม ฝึกอบรม ด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่นำผลผลิต ทั้งพืชผัก ไม้ผล และเนื้อสัตว์ มาประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้ว ยังช่วยให้มีความรู้นำไปปรับใช้ในครัวเรือน รวมถึงส่งเสริมงานวิชาชีพ โดยได้รับเงินพระราชทานสร้างห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินโครงการนําร่อง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาเลือกบังคับ โดยสอนทำกล้วยตากม้วน และกล้วยอบม้วน รวมทั้งสอนทำบัญชี นอกจากนี้ยังสอนการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต รวมทั้งขยายผลสู่ชมชน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยนำวัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า อาทิ ผ้าห่ม หมอนรองคอ ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสกับทุกหน่วยงานที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ทำให้เห็นผลงานในด้านต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนมีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย ในเรื่องวิชาการ และวิชาชีพในการทำงาน ทั้งเป็นรายได้เสริมและนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป เป็นความรู้ที่ทางโรงเรียน แบ่งปันให้ชุมนุม และชุมชน แบ่งปันกลับสู่โรงเรียน

เวลา 13.31 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 จัดการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน โรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน ทำให้ผู้ปกครองจากหมู่บ้านนอกเขตบริการอีก 9 หมู่บ้าน สนใจส่งบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีระเบีบบวินัย และมีทักษะด้านอาชีพ และการเกษตร นำไปปฏิบัติได้จริง ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 254 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 10 คน ขณะนี้ต้องเรียนออนไลน์ บางคนที่บ้านสัญญาณโทรศัพท์ไม่เสถียร จึงมาขอใช้สัญญาณไวไฟที่โรงเรียน โดยทรงชื่นชมที่นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนเรียนดี ทรงแนะนำให้หาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ รับสนองพระราชดำริ จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ให้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจัดหาหนังสือในระดับที่สูงขึ้นไว้ในห้องสมุดของโรงเรียน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครู ตชด. และผู้ปกครอง ร่วมกันตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นปีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งใบงาน การบ้าน และแบบฝึกหัด ให้ผู้ปกครองช่วยดูแล ในหนึ่งสัปดาห์ครู ตชด. จะเยี่ยมบ้านนักเรียน 2 ครั้ง นำถุงยังชีพพระราชทานเพื่อการศึกษา และอาหารเสริมไปมอบให้ สอนเสริมในข้อที่สงสัย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันระวังตนเองและส่วนรวม ที่ผ่านมา ผลคะแนนของนักเรียนในทุกชั้นปี มีพัฒนาการดีขึ้น

กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ คือ สหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์ มียอดเงินฝากรวมกันกว่า 1 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการออม กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น หน่อไม้ดอง ปลาเค็ม และไข่เค็มไอโอดีน การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก, ทอผ้าไหมย้อมคราม และสานตะกร้า ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแสดงโปงลาง “รําภูไทเทิดพระเกียรติ” ซึ่งนักเรียนสนใจเข้าร่วมทำให้กล้าแสดงออก และไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง โดยได้พระราชทานเครื่องดนตรีให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตจากแปลงเกษตร และปศุสัตว์ ให้ผลผลิตดี มีการปลูกผักสวนครัว เพาะถั่วงอก เลี้ยงปลา ไก่ไข่ เป็ด ห่าน กระต่ายดำ และสุกร เป็นฐานการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษา โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มี 5 ชุมชน รวมกลุ่มกันทำเกษตร แปรรูปผลผลิต ทำผ้าคราม ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนาคตมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ซึ่งตลอดการติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดูแล ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนแห่งนี้ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาหลายครั้ง ครั้งนี้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนและชุมชน ที่ได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ถ้ามีปัญหาก็ให้ปรึกษากัน ก็จะแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้ และขอให้รักษาตัวให้ดี อยู่อย่างปลอดภัย รักษาความสะอาด ตามที่ทางสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพอนามัยแนะนำอย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด