ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เวลา 13.37 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เฝ้า รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจประสิทธภาพสูง เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 หลังจากที่พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ด้วยทรงห่วงใยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อชีวิตผู้ป่วย ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในยามคับขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง

ในการนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 20 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,102 ราย รักษาหายแล้ว 2,861 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.89 เสียชีวิดสะสม 34 ราย สำหรับแนวโน้มการระบาดเข้าในพื้นที่ มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางเขตมีมาตรการดำเนินการเชิงรุก และการเฝ้าระวังเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยคอยเตียงในทุกหมู่บ้าน ตลอดจนการประยุกต์สถานที่กักกันที่คุ้นเคยในชนบท หรือที่เรียกว่า "เถียงนาโมเดล"

โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีส่วนในการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด