7HD ร้อนออนไลน์

อบจ.38 จังหวัดจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทย เตรียมฉีดฟรีให้ประชาชนในพื้นที่เดือนตุลาคมนี้

วันนี้ (24 ก.ค.64)  สภากาชาดไทย รายงานความคืบหน้า การเปิดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. จองวัคซีนโมเดอร์นา มายังสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย  เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น

ซึ่งสภากาชาดไทยได้ปิดรับการจองไปตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 21 ก.ค.64 ปรากฏว่า มี อบจ. 38 จังหวัดที่ดำเนินการ แจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี ราชบุรี อุดรธานี สระบุรี มหาสารคาม สิงห์บุรี ลำพูน กระบี่ แพร่ สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ นครปฐม ร้อยเอ็ด นครนายก พะเยา กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา น่าน นราธิวาส ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อุทัยธานี เชียงราย สุโขทัย อ่างทอง ภูเก็ต อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ตาก ชุมพร พังงา ลพบุรี สุรินทร์ และปัตตานี 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ที่สภากาชาดไทยกำหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกำกับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในราคา 1,100 บาท/โดส   ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไป ดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทย     
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อนำวัคซีน ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่
1.1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
1.2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน   
1.3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร                                                                                                               
1.4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
1.5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจาก ติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องเสนอ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 

3. เงื่อนไขที่สำคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องดำเนินการดังนี้ 
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุน งบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ราคา 1,100 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
3.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด   
3.3 เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว ขอให้ ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย  ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.     
3.4  สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป