สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กองบัญชาการกองทัพไทยลงโทษทางวินัย ผอ.กองพิธิการ ทำหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา

จากกรณี สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห 0312.3/218 จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสภากาชาดไทยนั้น

พลตรีธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุ ได้มีการสอบสวน โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน พบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ซึ่งลงนามโดยไม่ได้รับมอบอำนาจจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และยังไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยกำลังพลดังกล่าว