สนามข่าว 7 สี

Bangkok CCRT ปฏิบัติการเชิงรุกหยุดโควิด-19

ไปดูอีกหนึ่งความพยายามสกัดปัญหาโควิด-19 เชิงรุก กับโมเดลที่น่าสนใจ ปฏิบัติการ "Bangkok CCRT" หลายท่านบอกว่า ได้ยินชื่อนี้มาในข่าวมาบ้างแล้ว

นี่เป็นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ซึ่ง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและภาคีเครือข่าย จัดทำปฏิบัติการ Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT)

โดยตั้งเป้าหมายการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ครบ 2,016 ชุมชน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งลดจำนวนผู้ป่วยตกค้างภายในชุมชน และนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุด

มาดูการทำงานของ Bangkok CCRT อย่างละเอียดกัน หลังจากได้รับแจ้งว่าชุมชนไหนมีผู้ติดโควิด-19 Bangkok CCRT จะลงพื้นที่ โดยมี อสม. มีอาสาสมัครจากชุมชน ผู้นำชุมชน เข้ามาเป็นทีมงานสำคัญ

ทำอะไรบ้าง หลัก ๆ 3 อย่าง คือ

1. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

2. ประสานการรักษา ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากเป็นกรณีที่อยู่ในระดับสีเขียว สามารถแยกกักที่บ้านได้ (Home Isolation : HI) ก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ HI และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน โดยมีอาสาสมัครของชุมชน ผู้นำของชุมชนเป็นผู้คอยดูแล ขณะเดียวกันก็ใช้ระบบเดียวกับ สปสช. คือ มีหมอ มีเจ้าหน้าที่ คอยติดตามสอบถามอาการตลอดเวลา

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการกักตัวรักษาที่บ้านได้ จะทำนำส่งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรอการนำส่งเข้าระบบการรักษาต่อไป

3. ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์

4. ทำความเข้าใจให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 สื่อสารให้ประชาชนได้รับข้อมูล และเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด การดูแลความสะอาดภายในบ้านพักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค หากพบว่ามีผู้ป่วย ต้องรีบแจ้ง และการปฏิบัติตนในการกักตัว เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT 10 วันแรก (15-24 ก.ค.64) ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 1,317 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 57,767 คน ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว 42,080 ราย (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์) ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว 8,126 คน ผลไม่พบเชื้อ 7,165 คน และผลพบเชื้อ 961 คน ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 25 คน นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation) 10 คน และให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน (HI : Home Isolation) 926 คน 2,016 ชุมชน ในสิ้นเดือนนี้