ข่าวภาคค่ำ

ครม.เคาะเยียวยาค่าเทอม ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,000 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แบ่งเป็นงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการ 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน, จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

ส่วนมาตรการช่วยเหลือระดับอุดมศึกษา เห็นชอบกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยของรัฐ สำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลด 30 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เกิน 100,001 บาท ลด 10 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทต่อคน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลาง 3,490 ล้านบาท จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย จำนวนกว่า 2 ล้านคน อย่างต่อเนื่อง และอีก 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีนด้วย