เจาะประเด็นข่าว 7HD

ครม.ไฟเขียว ลดค่าใช้จ่ายนักเรียน-นักศึกษา ให้เงินผู้ปกครอง 2,000 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน และลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

ส่วนในระดับอุดมศึกษา ใช้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐลดค่าใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา 6:4 ในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดให้ 50 % ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลด 30% และตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลด 10% ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก.กู้เงินฯ ต่อไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนกว่า 15,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยายังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้