7HDร้อนออนไลน์

ดอยอินทนนท์ ปิดต่อ​ไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เชียงใหม่​  ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปิดต่อ​ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564​ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ นายเกรียงไกร ไขยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศแจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การเพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2564  เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 หรือ(ฉบับที่ 17) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้เดิม

รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโวิด-19 ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอจอมทองยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

อีกทั้ง ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีชุมชนจำนวน 29 หมู่บ้าน และส่วนใหญ่มีมติที่ประชุมของหมู่บ้านให้ดำเนินการปิดหมู่บ้าน นั้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ชุมชน จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว โดยปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564​ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ . ๕๓๒๘ ๖๗๒๙ และทางเพจ Face book : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - Doi Inthanon National Park จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564