ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เวลา 16.51 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระรูปและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ เป็นการภายใน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 แทนการเสด็จไปถวายสักการะและทรงบำเพ็ญพระกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ ณ พระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์เคยประทับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทรงปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ ทรงถวายพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปอดีตสมเด็จพระสังฆราช ทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระรูป โดยโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสและพระเถระ ซึ่งจำพรรษา ณ พระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ สดับปกรณ์ตามลำดับ

อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง 19 พระองค์ รายพระนามดังนี้
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 6 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบูรณะ
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (สุวณฺณรํสีมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ปญฺญาอคฺคมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (สิริวฑฺฒนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสุทัศนเทพวราราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺตมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 14 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 16 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฏกษัตริยาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร

จากนั้น เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตร พร้อมทั้งเจริญพระสูตรและพระปริตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระผู้ทรงเป็นต้นแห่งธรรมยุติกนิกาย ตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งปรกติจัด ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะธรรมยุตจึงประกาศให้อนุโลมจัดภายในพระอารามแทน เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง