เช้านี้ที่หมอชิต

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามสื่อแพร่ข่าวทำให้ประชาชนหวาดกลัว ขู่ระงับไอพี

เช้านี้ที่หมอชิต - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามเสนอข่าวทำให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน ทำให้เข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน มอบ กสทช. ติดตาม หากพบให้ระงับ IP address ขณะที่องค์กรสื่อฯ เคลื่อนไหวทันที

โดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29 โดยใจความสำคัญ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และขยายเวลาใช้บังคับออกเป็นคราวที่ 13 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือข้อมูลที่บิดเบือน ทำให้เข้าใจผิดหรือสับสน กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียกร้อยหรือการรักษาสุขภาพของประชาชนโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกฯ ออกข้อกำหนดไว้ดังนี้

1. ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสาร ตามข้อ 1 ในอินเตอร์เน็ต ให้ กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทุกรายทราบ และให้ผู้รับใบอนุญาตังกล่าวทุกราย มีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมาจากเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ใด หากเป็นเลขที่ IP address ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดให้ กสทช.ทราบ และให้ระงับการให้บริการอินเตอร์เน็ต เลขที่อยู่ IP address นั้นทันที ให้ กสทช.ส่งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคที่หนึ่งให้ สำนักตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดี ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต และให้ กสทช. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี

ขณะที่เช้าวันนี้ ตัวแทน 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เพื่อขอให้ทบทวนการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ข้อ 11 หลังจากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ออกแถลงการณ์ร่วม ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ