ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่ตั้ง

โอกาสนี้ พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ถวายรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ในปีการศึกษา 2564 มีสามเณรนักเรียน 67 รูป ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี จากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน รอบที่ 3 ส่วนผลการศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ขุดลอกสระน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ส่วนการปรับปรุงโรงครัว มีพระราชดำริให้ดูแลเรื่องการทำความสะอาด เก็บวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านสุขอนามัยที่ดี โอกาสนี้ มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างโรงครัว พร้อมที่ฉันภัตตาหารของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

ด้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย มีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ มีการประชุมวางแผนร่วมกัน อบรมครูแบบออนไลน์เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานการสอน ใช้นวัตกรรมเชิงรุก ช่วยคิดวิเคราะห์ ในการนี้ มีพระราชดำริให้หาแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทดลองใช้สมาร์ตทีวีและเทคโนโลยีที่จำเป็น ให้สามเณรนักเรียนและเด็กในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 ใช้สื่อการสอนที่ได้รับพระราชทาน คู่กับหนังสือบาลี มีพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติม ทำให้สามเณรเข้าใจและรู้บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในเบื้องสูง กิจกรรมสหกรณ์ มีกิจกรรมทัศนศึกษา เสริมสร้างทักษะด้านสหกรณ์ ซึ่งสามารถใช้เทศน์ให้ความรู้ได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หากลาสิกขา

ทั้งนี้ พบสามเณรนักเรียนมีภาวะโลหิตจาง จึงมีพระราชดำริให้ตรวจหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือกว่า 1,900 เล่ม มีระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีพระราชดำริให้จัดหาหนังสือเพิ่มเติม สามเณรนักเรียนยังร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" ช่วยเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ สาธิตการทำธุงใยแมงมุม ใช้ในงานบุญ ทำอาสนะ และทำพรมเช็ดเท้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้ทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันความรู้ และพยายามทดลองคิดหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เวลา 12.55 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โรงเรียนฯ แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อให้สามเณรมีโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ควบคู่แผนกธรรมและแผนกบาลี ปี 2557 ทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในปีการศึกษา 2564 มีสามเณรนักเรียน 75 รูป จากวัดต่าง ๆ โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แจกเอกสารแบบฝึกหัดไปยังวัดที่สามเณรพักอาศัย, ติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้รับพระราชทาน พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กระจายตามวัดที่สามเณรพำนัก เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

โรงเรียนยังขาดอาคารเรียนถาวร และแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค กรมชลประทาน รับสนองพระราชดำริจัดหาน้ำให้โรงเรียน ขุดลอกสระน้ำเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ส่วนการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านใกล้เคียง มีแนวทางขุดลอกลำน้ำเจิก และก่อสร้างฝาย, ขุดลอกหนองมะเกลือ พร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปี

สำหรับการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้การสอนแบบเชิงรุก ผ่านกิจกรรมบัตรคำภาษา, สาธิตการสอนวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี อธิบายความสุภาษิตทางธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสอบนักธรรมในสนามจริง

นอกจากนี้ มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข คอยตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังโรคติดต่อของสามเณรนักเรียนและคนในชุมชน ส่วนห้องสมุด มีหนังสือกว่า 3,200 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือแบบเรียน มีการจัดกิจกรรมออกค่ายส่งเสริมการอ่าน, จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ และจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่ม

การประกอบอาหารกลางวัน สามารถจัดโรงครัวถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จัดให้นั่งฉันภัตตาหารแบบเว้นระยะห่าง และประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ทำให้สามเณรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน มีปราชญ์ชาวบ้านสอนทำพานบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ, การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ส่วนกิจกรรมการงานอาชีพ สอนทำปุ๋ยหมักจากมูลม้าที่มีอยู่กว่า 10 ตัว โดยนำไปใช้ในแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของวัด และส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวแต๋น และสบู่

ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณร โดยทรงรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ 9 โรงเรียน ซึ่งสามารถดำเนินงานพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมดุล ทั้งด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้ และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งทางโลกและทางธรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด