7HDร้อนออนไลน์

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนจังหวัดพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา เฝ้าระวังและป้องกันแรงงานกัมพูชาออกนอกพื้นที่

ตามที่รัฐบาลกัมพูชาออกประกาศควบคุมการปิดพื้นที่ติดชายแดนไทย รวมถึงระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัมพูชา-ไทย เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด เฝ้าระวังและป้องกันการเดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา ให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลักลอบเดินทางเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และให้ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากการปิดจุดผ่านแดนกัมพูชา-ไทย ชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อการเดินทางกลับประเทศ ของแรงงานกัมพูชา มีการตกค้างสะสมกลายเป็นความแออัดในฝั่งไทย รวมทั้งอาจมีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวกัมพูชาในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข และศบค.อย่างเคร่งครัด