ข่าวโซเชียล

เงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม 2564 โอนเงินให้ต่อเนื่อง รับเงินวันไหน ช่วยเหลือให้เช่นเคย

เดือนสิงหาคม 2564 นี้ มีเงินเข้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ-เงินอุดหนุนเด็ก ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564  โดยกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ

  อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
  อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
  อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
  อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน  2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าว : พ่อแม่เช็กสิทธิได้เลย ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันลบ.จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต่อเนื่อง

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th   โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล